ความสำเร็จของ บริษัท เค. อินเตอร์เนชั่นแนลแพคเก็ตจิ้ง จำกัด ในทุกวันนี้ริเริ่มขึ้นจากตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในชื่อ ลี้เซ้งพลาสติก ที่เน้นการผลิตเพื่อสนองความต้องการใช้ถุงพลาสติกของตลาดภายในประเทศ ในเวลากว่าหลายสิบปีที่เราได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิต บวกกับการเล็งเห็นความต้องการใช้ของตลาดทั่วโลก จึงได้ก่อตั้งเป็นรูปบริษัท บริษัท เค. อินเตอร์เนชั่นแนลแพคเก็ตจิ้ง จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ภายใต้นโยบายการผลิตสินค้าถุงพลาสติกที่มีคุณภาพ ควบคู่บริการเพื่อการส่งออกในกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ไปปักธงผลิตสินค้าป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ ในนานาประเทศ ซึ่งตลาดส่งออกหลักของเราได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป

ภายใต้การทำงานในรูปแบบบริษัทขนาดกลาง ที่มีกำลังการผลิตกว่า 750 เมตริกตันต่อเดือน เราอาศัยความได้เปรียบของความยืดหยุ่น ความรวดเร็วในการดำเนินการ และประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการผลิต และสามารถรองรับความต้องการลูกค้าในหลากหลายในอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากกลุ่มสินค้าตัวอย่างที่เราผลิตได้ และ ชื่อเสียงที่สั่งสมมานานในสายธุรกิจ

เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน เราจึงทำอย่างเต็มที่ในฐานะผู้เริ่มต้นส่งต่อสินค้าคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 


 

Home l Products l Articles l About Us l Contact Us
Copyright 2008, All rights reserved, www.kinterpack.com