การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมารีไซเคิล

    -การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ตู้เย็นกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมา
รีไซเคิล จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil) ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกรณีที่ไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่
   

จากผลการศึกษางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยการพิจารณาตลอดวงจรชีวิตของ
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ และ โลหะ จะเห็นว่าโดยภาพรวมของวงจรชีวิตของพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิต (end of life) คือการใช้เวลานานในการย่อยสลาย
แต่สามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้โดยอาศัยการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีระบบ ภายใต้ หลักการ 3R นั่นคือ
Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่
Reduce การออกแบบให้มีการใช้พลาสติกให้น้อยลงจากหน่วยการใช้
Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า
   ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
ซึ่งเชื่อว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างแท้จริง

  กลับสู่หน้าหลัก

Home l Products l Articles l About Us l Contact Us
Copyright 2008, All rights reserved, www.kinterpack.com