เอกสารอ้างอิง
เอนก วิทยะสิรินันท์, แนวทางการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์, สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
<http://pooc.moc.go.th/pcocsys/uploadfile/52/doc/
แนวทางการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์.doc>
ศูนย์บริการวิชาการแข่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
การศึกษายกร่างกฎหมายการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์ เสนอ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Bassett, N.E.(2005) Paper va. Polystyrene Cups, Padnoa School of Engineering.
Grand Valley Scate University
Chaffee, C. and Yaros, B.R. (2007) Life Cycle Assessment for Three Types of
Grocery Bags - Recylable Plastic; Compostable, Blodegradable Plastic; and
Recycled. Recyclahale Paper. Boustead Consulting & Associated Ltd.
Mungkung et al (2007)Life Cycle Assessment for environmental performance
comparison of steel can and retort pouch in canded tuma industry, Kanetuart
University. Bangkok Thailand
RDC-Environnement (2006) Life Cycle Assessment (*LCA*) of four beer
packaging options: glass bottke, PET bottle, aluminium can & steel can, UK
Ross & Evans (2003) Environmental Effect of Reusing and Recycling Plastic
Packaging. Australia
เรียบเรียงโดย
จันทิมา ริ้วสวยเขิน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
เสกสรร พาป้อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้สนับสนุน
  กลับสู่หน้าหลัก

Home l Products l Articles l About Us l Contact Us
Copyright 2008, All rights reserved, www.kinterpack.com