เปรียบเทียบระหว่างถ้วยกระดาษกับถ้วยพลาสติกเมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ขั้นตอน ถ้วยกระดาษ ถ้วยพลาสติก
วัตถุดิบ/ทรัพยากร ใช้ทรัพยาการป่าไม้ หากเทียบต่อตันผลิตภัณฑ์แล้ว
ใช้ปิโตรเลียม มีการใช้ปิโตรเลียมน้อยกว่ากระดาษ
ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ใช้สารเคมีน้อย
กระบวนการผลิต ใช้พลังงานมาก ใช้พลังงานน้อย
ใช้น้ำและสารเคมีในปริมาณมาก ใช้น้ำและสารเคมีในปริมาณมน้อย
การขนส่ง น้ำหนักผลิตภัณฑ์ต่อการบรรจุสูงกว่า เนื่องจากน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น
จึงมีภาระหารขนส่งสูงกว่า จึงมีภาระขนส่งน้อยกว่า
การใช้ - ใช้ซ้ำ - การนำกลับมาใช้ใหม่ ยากต่อการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ ง่ายต่อการใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่คุ้มเนื่องจากใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย ใช้พลังงานในการนำกลับมาใช้ใหม่น้อย
ในการนำกลับมาใช้ใหม่สูง  
การทำลาย ย่อยสลายได้เร็ว ย่อยสลายได้ช้า
ใช้พลังงานในการขนส่งขยะมาก ใช้พลังงานในการขนส่งขยะน้อย
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนต่ำได้ สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนสูงได้
การปล่อยมลพิษ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมน้อย
คลอรีนและก๊าซมีเทนมาก  
มีการปล่อยสารเคมีก่อให้เกิดน้ำเสีย

  กลับสู่หน้าหลัก

Home l Products l Articles l About Us l Contact Us
Copyright 2008, All rights reserved, www.kinterpack.com