โลกที่น่าอยู่ขึ้นด้วยพลาสติก

รู้หรือไม่ว่ามีผลงานวิจัยมากมายที่นำเอาหลักการประเมินวัฏจักรของผลิตภัณฑ์
มาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุอื่นๆ ที่บรรจุของเหลวในปริมาณเท่ากัน อาทิ

ถ้วยกระดาษ - ถ้วยพลาสติก
    -หากพิจารณาตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การขนส่งจนถึงการผลิตแล้ว พบว่า
ถ้วยกระดาษใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมมากกว่าถ้วยพลาสติกประมาณ 12%
   -ถ้วยกระดาษใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสูงกว่าถ้วยพลาสติกประมาณ 30 เท่า
   -ถ้วยกระดาษใช้น้ำในกระบวนการผลิตมากกว่าถ้วยพลาสติดประมาณ 170 เท่า
   -ถ้วยกระดาษใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตมากกว่าถ้วยพลาสติกประมาณ 15 เท่า
   -เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของถ้วยกระดาษ พบว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse gas) สูงกว่าถ้วยพลาสติก

  ถุงพลาสติก- ถุงกระดาษ
  -การผลิตถุงพลาสติกใช้ทรัพยากรเพียงครึ่งหนึ่งของการผลิตถุงกระดาษ
  -การผลิตถุงพลาสติกใช้พลังงานเพียง 90% ของพลังงานที่ใช้ในการผลิต
ถุงกระดาษ
 -การผลิตถุงพลาสติกใช้น้ำเพียง 20% ของน้ำที่ใช้ในการผลิตถุงกระดาษ
 -ในจำนวนชิ้นที่เท่ากัน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการขนส่งถุงพลาสติกน้อยกว่าถุงกระดาษ 7 เท่า
 -การผลิตถุงพลาสติกปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 50% ของการผลิตถุงกระดาษ
-ขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกมีปริมาณเพียง 20% ของถุงกระดาษ
-ถุงพลาสติกใช้พลังงานในการนำรีกลับมารีไซเคิลเพียง 9% ของการรีไซเคิล
ถุงกระดาษ

  -การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ตู้เย็นกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมา
รีไซเคิล จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil) ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกรณีที่ไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่
   

จากผลการศึกษางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยการพิจารณาตลอดวงจรชีวิตของ
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ และ โลหะ จะเห็นว่าโดยภาพรวมของวงจรชีวิตของพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิต (end of life) คือการใช้เวลานานในการย่อยสลาย
แต่สามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้โดยอาศัยการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีระบบ ภายใต้ หลักการ 3R นั่นคือ
Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่
Reduce การออกแบบให้มีการใช้พลาสติกให้น้อยลงจากหน่วยการใช้
Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า
   ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
ซึ่งเชื่อว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างแท้จริง

 

เอกสารอ้างอิง

1. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา, เรียบเรียงจาก การสัมมนาเรื่อง "Life Cycle Assessment and REACH for Plastic" และบทความ "Perspective and Lifecycle of the Product, Petroleum and Petrochemical", วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. Bassett, N.E.(2005) Paper va. Polystyrene Cups, Padnoa School of Engineering.
Grand Valley Scate University
3. Chaffee, C. and Yaros, B.R. (2007) Life Cycle Assessment for Three Types of
Grocery Bags - Recylable Plastic; Compostable, Blodegradable Plastic; and
Recycled. Recyclahale Paper. Boustead Consulting & Associated Ltd.
4. Mungkung et al (2007)Life Cycle Assessment for environmental performance
comparison of steel can and retort pouch in canded tuma industry, Kanetuart
University
. Bangkok Thailand
5. RDC-Environment (2006) Life Cycle Assessment ("LCA") of four beer
packaging options: glass bottle, PET bottle, aluminium can & steel can, UK
6. Ross & Evans (2003) Environmental Effect of Reusing and Recycling Plastic Packaging. Australia

  กลับสู่หน้าหลัก

Home l Products l Articles l About Us l Contact Us
Copyright 2008, All rights reserved, www.kinterpack.com