เลือกวัสดุแบบไหนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ประเภทบรรจุภัณฑ์ ลักษณะเด่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก
  รายละเอียด>>
วัฏจักรชีวิตของพลาสติก
จากผลการศึกษาพบว่า ในกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้พลังงานจาก ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปิโตรเลียม และสารเคมี น้อยกว่าวัสดุอื่นเมื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุเท่ากัน หรือหากพิจารณาจากสัดส่วนการนำก๊าซธรรมชาติและปิโตเลียมมาใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติก...
  รายละเอียด>>
เปรียบเทียบระหว่างถ้วยกระดาษกับถ้วยพลาสติกเมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบระหว่างถ้วยกระดาษกับถ้วยพลาสติกเมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  รายละเอียด>>
โลกที่น่าอยู่ขึ้นด้วยพลาสติก
รู้หรือไม่ว่ามีผลงานวิจัยมากมายที่นำเอาหลักการประเมินวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ มาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุอื่นๆ ที่บรรจุของเหลวในปริมาณเท่ากัน อาทิ
  รายละเอียด>>
การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมารีไซเคิล
-การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ตู้เย็นกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมา รีไซเคิล จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil) ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกรณีที่ไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่
  รายละเอียด>>
เอกสารอ้างอิง
เอนก วิทยะสิรินันท์, แนวทางการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์, สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ศูนย์บริการวิชาการแข่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) การศึกษายกร่างกฎหมายการจัดการ
  รายละเอียด>>

Home l Products l Articles l About Us l Contact Us
Copyright 2008, All rights reserved, www.kinterpack.com